درهر قسمت من به همراه مهمان برنامه، درباره تجربیات زندگی بعد از مهاجرت گفتگو میکنم